EL BATEC DEL RIUByadmin

EL BATEC DEL RIU

CONCEPTE QUE ES TREBALLA

El riu és un ecosistema viu, que té el seu propi metabolisme marcat pels processos de fotosíntesi i respiració que hi tenen lloc. En un riu de poc cabal i aigües somes (com la majoria de rius Mediterranis i rius de capçalera) els majors responsables del metabolisme fluvial són els organismes microbians que viuen adherits a diferents superfícies del llit del riu com pedres, còdols, fullaraca, sediment. Aquests microorganismes formen una estructura compacta anomenada biofilm, i estan embolcallats per una matriu bàsicament formada per polisacàrids.

Esquema dels components d’un biofilm fluvial

Les comunitats microbianes (algues, bacteris, fongs i protozous) que viuen enganxades sobre les pedres dels rius són responsables de bona part dels canvis en la qualitat de les aigües. Quan hi ha un excés de concentració de nutrients inorgànics (tals com fosfats i nitrats) i molta llum incident, s’accelera el metabolisme de les algues produint grans fluctuacions en les concentracions d’oxigen entre el dia i la nit i també es produeix un augment de la biomassa algal. Quan en canvi hi ha una entrada de material orgànic per exemple procedent de residus de depuradora o d’activitats industrials que generen compostos orgànics, s’acceleren les reaccions de descomposició i s’afavoreix el creixement d’organismes heterotròfics.

Exemple d’evolució en la concentració d’oxigen dissolt en un experiment amb rius artificials.

DESCRIPCIÓ DEL TALLER

En aquest taller es mostren tres aquaris on hi ha al fons de cada aquari pedres recollides del riu i colonitzades per comunitats microbianes que formen el biofilm. En el primer aquari l’aigua té unes concentracions de nutrients baixes simulant un riu de muntanya o de capçalera. En el segon aquari hi ha unes concentracions de nutrients molt més elevades simulant un tram amb entrada de nutrients (per exemple per activitat urbana). En el tercer aquari hi ha unes concentracions de matèria orgànica elevades.

Es disposa d’un oxímetre i d’un pHmetre de camp per a mesurar l’oxigen i el pH dels tres aquaris. Es mostra una Figura amb l’evolució diària d’aquests dos paràmetres que correspondrien a cada un dels aquaris. Cal identificar quina figura correspondria a cada aquari i la mesura puntual d’oxigen i pH hi pot ajudar. Es mostren exemples amb dades reals de l’evolució de l’oxigen dissolt en diferents ecosistemes aquàtics.

LÍNIES D’INVESTIGACIÓ RELACIONADES

L’estudi del metabolisme dels ecosistemes aquàtics permet entendre el cicle de nutrients (bàsicament C, N i P) i els processos de transformació i reciclatge que hi tenen lloc. A l’Institut d’Ecologia Aquàtica s’investiga l’efecte del canvi climàtic (escalfament, sequera) i pol·lució en el metabolisme d’ecosistemes aquàtics (rius, llacunes) i es fa èmfasi en la relació amb la diversitat i estructura de les comunitats responsables d’aquest metabolisme (microorganismes del bioflm, comunitats del plàncton, invertebrats bentònics). (http://www.udg.edu/iea).


Fes clic per ampliar la imatge

Descarrega d’arxiu